search icon Arhiva

Monitoring

Monitoring medija je najefikasniji način za sprovođenje društvene odgovornosti medija. Novosadska novinarska škola ima dugogodišnje iskustvo u praćenju svih vrsta medija, kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina.

Koristeći kvalitativno-kvantitativnu analizu sadržaja, monitoring koji sprovodi NNŠ potpuno se razlikuje od jednostavnih pres klipinga koje rade mnogobrojne agencije, a koji se fokusira samo na prikupljanju i klasifikaciji medijskih sadržaja po temama i ličnostima. Monitoring koji radi NNŠ mnogo je komplikovaniji od toga: mi radimo detaljnu analizu medijskih sadržaja.

NNŠ je godinama radila na obučavanju svog monitoring tima koji sada čine nekoliko istraživača doktora nauka, mastera i diplomiranih. Naši monitori su obučeni zahvaljujući projektima podržanih od strane Saveta Evrope. Jedan od tih projekata, Medijska svesnost, odnosio se na obuku saradnika NNŠ u oblasti monitoringa medija.

Upravo tim kvalifikovanih monitora omogućio je Novosadskoj novinarskoj školi da implementira brojne projekte, zasnovane na naučnim metodama i tehnikama eksterne evaluacije (kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja medija). Svi ti projekti su imali za cilj unapređenje profesionalnih standarda u medijima. Monitoring je svakako najbolji način da se vidi u kojoj meri mediji daju tačne, pouzdane, sveobuhvatne i uravnotežene slike o relevantnim događajima, ali i koliko su transparentne javne institucije.

Metodološki razvijen istraživački postupak podrazumeva paket koji sadrži različite metode i tehnike eksterne evaluacije medija i medijskih sadržaja:

– Monitoring (kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja)
– Fokus grupe (dubinska grupna diskusiju sadržaja medija)
– Javna prezentacija rezultata
– Objavljivanje rezultata u stručnim izveštajima sa smernicama za bolju praksu.

Do sada smo pratili rad brojnih medija na ovaj način. Većina rezultata monitoringa objavljeni su u štampanim ili elektronskim publikacijama, predstavljeni u naučnim i stručnim konferencijama, javnim sastancima i forumima.