search icon Arhiva

Mediji i nastava – medijsko opismenjavanje„Media and teaching – media literacy“

med. pis slika

Trajanje projekta: 1. februar30. april 2017.
Realizaciju projekta je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Multimedijalni svet koji nas danas okružuje u stalnom je procesu usavršavanja tehnologije i proizvodnje novih medija. Generacije koje su od svog rođenja upoznate i okružene samultimedijalnim sadržajima drugačije doživljavaju svaku medijsku poruku.

Osnovni cilj projekta „Mediji i nastava – medijsko opismenjavanje“ jeste jačanje kapaciteta prosvetnih radnika iz osnovnih i srednjih škola Vojvodine kroz uvođenje i/ili podsticanje multimedijalnih inovativnih metoda u nastavu.

Analiziranje i upotreba medija u postojećim nastavnim jedinicama doprineće medijskom opismenjavanju i podstaći će aktivno učešće i kritičko mišljenje učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

U okviru projekta biće organizovana dva edukativna seminara stručnog usavršavanja nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola Vojvodine.

Takođe, u okviru projekta biće kreiran elektronski vodič koji će učesnicima projekta, ali i ostalim zainteresovanim prosvetnim radnicima, pomoći u praktičnoj primeni medijske pismenosti u okviru njihovih nastavnih jedinica.

Najpoželjnija promena koju ovaj projekat želi da postigne jeste senzibilisanje nastavnika na primenu i razumevanje medijskih sadržaja u nastavi, kako onih tradicionalnih tako i novih internetskih. Program medijske pismenosti nije namenjen samo nastavnicima maternjeg jezika i građanskog vaspitanja već pruža alate neophodne za upotrebu medija i u ostalim nastavnim oblastima kao što su matematika, geografija, istorija, fizika, hemija, muzičko likovno i informatika.

Realizaciju projekta je finansijski podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Koordinatorka projekta iz NNŠ: Tijana Femić, tijana@novinarska-skola.org.rs

med. pis slika

Project duration: February the 1st –30th of April 2017.
Ministry of Education, Science and Technological Development

The nowadays multimedia world is in constant process of development of new technology. Generations that are familiar and surrounded with multimedia from their birth experience differently every media message.

The main objective of the project „Media and teaching – media literacy“ is to strengthen the capacity of teachers from primary and secondary schools through the introduction and encouragement of implantation of innovative multimedia teaching methods.

Analyzing the use of media in the existing teaching units will contribute to the media literacy development and will encourage critical thinking and active participation of students on their classes and in extracurricular activities.

Two educational seminars for professional development of teachers will be organized during the project implementation. Also, one of the main project activities will be to create electronic guide which will assist the teachers in the practical implementation of media literacy as part of their lessons.

The most preferably change that the project seeks to achieve is to sensitize teachers to understand and to use media, both traditional and new media, in everyday teaching. Media literacy program is not only for teachers of native language and civic education, but also provides the tools necessary for using media in other subject such as mathematics, geography, history, physics, chemistry, music and fine arts and informatics.

This project is funded by Ministry of Education, Science and Technological Development

Project Coordinator NSSJ: Tijana Femic, tijana@novinarska-skola.org.rs

Bajke ispletene prstima... Monitoring medija 2017...