search icon Arhiva

Analiza sadržaja informacija od javnog značaja objavljenih u informativnim programima TV u Srbiji 2022

Informativni programi, komercijalnih televizija sa nacionalnim pokrivanjem, javni servisi i dva kablovska emitera sa razvijenim informativnim programom, auditorijumu u Srbiji pružaju tri sasvim različite medijatizovane svakodnevice, podjednako nedostatne za zadovoljavanje njihovih komunikativnih potreba, pokazaju rezultati medijskog monitoringa gotovo 10.000 minuta koji je tokom avgusta 2022. sprovela Novosadska novinarska škola s ciljem da utvrdi kolika je pokrivenost sadžaja od javnog interesa.

 

U najkraćem, komercijalne televizije u prepolitizovanom informativnom programu u potpunosti slede agendu i diskurs vladajućih političkih elita bez ikakvih kritičkih sagledavanja svakodnevice. Ove televizije prikazuju idealizovanu sliku stvarnosti koje podastiru svakodnevnim obraćanjem javnosti vladajuće elite uz neprekidno kritikovanje opozicije i njenih aktivnosti. Javni servisi iako su u medijatizaciji svakodnevice više posvećeni donosiocima odluka, nego javnom interesu i potrebama auditorijuma, ipak u informativni program uključuju i sadržaje koji nisu isključivo posvećeni delatnostima političkih elita. Kablovski emiteri auditorijumu pokazuju, kroz izrazito kritičko i analitičko sagledavanje svakodnevice, uzroke i posledice korupcije, pogrešnih odluka i (ne)činjenja donosilaca odluka, sa fokusom na vrh vlasti u Srbiji, kao i disfunkcionalnost tri stuba vlasti (zakonodavne, izvršne i sudske). Za sve ostale događaje, pojave i ličnosti u, pre svega, centralnim informativnim emisijama, nema mesta.

publication image Preuzmi
Medijska pismenost na... Predlog praktične politike:...