search icon Arhiva

Javni servis – Monitoring transformacije RTV Novi Sad u Javni servis Vojvodine

U publikaciji «Javni servis-Monitoring transformacije RTV Novi Sad u Javni servis Vojvodine», koju je Novosadska novinarska škola objavila u svojoj ediciji «Medijska sfera», nalaze se rezultati kvalitativno-kvantitativne analize izveštaja tri ciklusa monitoringa programa Javnog servisa Vojvodine koja su realizovana оd septembra 2006. do januara 2007. godine. Praćeni su informativni, kulturno-obrazovni i predizborni program redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom). U publikaciji su objavljeni i izveštaji fokus grupa na kojima su učestvovali monitori koji su pratili program i evidentirali podatke.

publication image Preuzmi
Mediji o svakodnevici...