search icon Arhiva

Mission DefenceMission Defence

P2017 Mission Defence

(Evropska komisija, Oktobar 2017 – Mart 2018)
Projekat „Misija Odbrana – upotreba aktivizma i pravnih mogućnosti u odupiranju pritiscima na slobodu medija“ posvećen je osnaživanju novinara iz Vojvodine koji rade u medijima finansijski zavisnim od državnog novca, čime su izloženi visokom riziku od pritisaka na uređivačku politiku.
Mediji koji su direktno finansijski zavisni od državnih sredstava su u posebno delikatnoj poziciji, pri čemu se ističu javni servisi, koji novac dobijaju direktno iz budžeta, ali i čitav niz lokalnih medija koji ne bi mogli da opstanu bez sredstava koje dobijaju putem projekata. Takvi mediji ne mogu biti slobodni, što se jasno uočava na primeru Radio-televizije Vojvodine: nakon pokrajinskih izbora 2016. dogodio se veliki broj promena na pokrajinskom javnom servisu, i to na uredničkom, novinarskom, programskom i finansijskom nivou.
Veliki broj vojvođanskih lokalnih medija prodat je u poslednjem krugu privatizacije ljudima koji su bliski vladajućim partijama (NNŠ, 2015), a uticaj vlasti sprovodi se i kroz konkurse za projektno finansiranje. Taj proces je često prilično netransparentan i podešen tako da odgovara potrebama vladajuće stranke. U tom svetlu, lokalni mediji imaju dve mogućnosti: da postanu lokalni medijski servis vladajuće stranke (što im povećava šanse da dobiju javna sredstva putem konkursa), ili da izveštavaju objektivno, rizikujući svoju finansijsku održivost. Izloženi su pritiscima i cenzuri na sličan način kao i novinari javnog servisa, ali je u manjim zajednicama njihova mogućnost da se odupru pritiscima ili da pronađu novi posao još manja.
„Misija Odbrana“ analiziraće forme i snagu pritisaka na vojvođanske medije koji se poglavito finansiraju državnim novcem (javni servis i lokalni mediji), ali će isto tako raditi na jačanju svesti novinara i javnosti o mogućim pravnim i aktivističkim sredstvima kojima je moguće odupreti se pristicima. Novosadska novinarska škola sprovodi ovaj projekat u saradnji sa pokretom „Podrži RTV“.
Ovaj projekat finansira Evropska unija putem programa za male grantove „Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu“, koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara“, koji u partnerstvu izvodi šest regionalnih novinarskih asocijacija: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), BH novinari, Hrvatsko novinarsko društvo (HND), Asocijacija novinara Kosova (AJK), Asocijacija novinara Makedonije (AJM) i Sindikat medija Crne Gore (TUMM).
Koordinator projekta: Stefan Janjić, stefan@novinarska-skola.org.rs

euf1

P2017 Mission Defence

(European Commission, October 2017 – March 2018)

The project „Mission Defence: using activism and legal possibilities to resist the pressures on the media“ is dedicated to empowerment of journalists from Vojvodina, working in media that are financially dependent on state many, and therefore at the risk of pressure on editorial policy.
The media outlets that are directly dependent on state funds are in a particularly delicate position, and those are not just public service broadcasting (Radio-Television of Serbia and Radio-Television of Vojvodina), but also a large number of local media that could not survive without money being allocated through state-funded media projects. Media financially dependent on the state cannot be free, which is clearly shown in the case of Radio Television of Vojvodina. After the provincial elections in 2016, a large number of changes took place on the RTV, at the editorial, journalistic, program and financial levels.
Similarly, there is a whole series of local media outlets in Vojvodina which are sold to people close to the ruling parties in the last round of privatization in 2015 (Research of the Novi Sad School of Journalism, link), or are financially dependent on the budget funds, which are being allocated through state-funded media projects. This process is usually very non-transparent and shaped to fit the needs of the ruling party. Local media journalists usually have two possibilities: to become a local media service of the ruling party (which increases their chances of getting funds through public calls), or to report objectively, risking their own financial sustainability. They are exposed to pressures and censorship in a similar way as journalists working in PSB, but, in small communities, their ability to resist these pressures or to find a new job is even less.
This project will analyse the forms and strength of pressure on those media from Vojvodina (local and public service broadcasting) which are mainly financed by state funds, but it will also raise the awareness of journalists and general public about potential ways of using legal possibilities and activism do resist these pressures. Novi Sad School of Journalism is implementing this project in cooperation with the „Podrži RTV“ movement.
This project is funded by the European Union through the small grants programme “Protecting Media Freedom and Freedom of Expression in the Western Balkans” implemented by the Croatian Journalists’ Association as part of the regional project Western Balkan’s Regional Platform for Advocating Media Freedom and Journalists’ Safety, carried out through partnership of six regional journalists’ associations – Independent Journalists’ Association of Serbia (IJAS), Association of BH Journalists (BHJ), Croatian Journalists’ Association (CJA), Association of Journalists of Kosovo (AJK), Association of Journalists of Macedonia (AJM) and the Trade Union of Media of Montenegro (TUMM).
Project coordinator: Stefan Janjić, stefan@novinarska-skola.org.rs

euf1

Promocija pobednika Nagrade... Vojvođanski kovčežić