search icon Arhiva

Mlade političarke za zdravu životnu sredinuYoung female politicians for healthy environment

(Fondacija Fridrih Ebert, april – jun 2012.)

Projekat „Mlade političarke za zdravu životnu sredinu” realizovan je u cilju afirmisanje ideja, rada i ličnosti mladih političarki socijaldemokratskih partija i predstavljanja njihovih predloga za rešavanje najvećih ekoloških problema organizovanog odlaganja otpada.

Na okruglom stolu koji je održan 18. aprila 2012. godine u prostorijama Novosadske novinarske škole učestvovale su kandidatkinje za lokalne, pokrajinske i republičke parlamentarne izbore a koje su se nalazile na listama socijaldemokratskih partija (DS, LSV, SDU, SPS, SDP) kao i LDP – a i URS – a. Na ovom skupu mlade političarke su iznele svoja rešenja za najveće ekološke probleme u Srbiji. Učesnice su ciljano tražene iz opština u kojima su problemi otpada najviše prisutni. Ove opštine su grad Beograd, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Pančevo, Sremska Mitrovica i Vrbas. Na okruglom stolu predstavljeno je više rešenja za svaki od problema o kojima se govorilo.

Ovaj okrugli sto bio je ujedno i povod za snimanje dokumentarnog filma u trajanju od 15 minuta koji ima cilj da skrene pažnju javnosti na pitanja ekologije kao i na važnost ženskog političkog aktivizma. U izbornoj kampanji sve stranke se obraćaju ženama ali malo birača je svesno značaja uloge žena u politici. Namera našeg filma bila je da prateći aktivizam političarki učinimo ličnosti samih kandidatkinja poznatim široj javnosti. Upravo zato, u fokus našeg filma stavili smo ličnosti žena koje se nalaze na izbornim listama.

Kao dopuna projekta organizovno je i takmičenje u debati. Debateri su bili studenti žurnalistike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji su imali zadatak da pripreme argumente, ZA i PROTIV tvrdnje „Političarke mogu bolje da reše problem otpada u Srbiji od političara”. Takmičenje je snimano a delovi debate postali su deo dokumentarnog filma.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Marina Grnja, marina@novinarska-skola.org.rs

(Friedrich Ebert Foundation, April – June 2012)

The project “Young female politicians for a healthy environment” was implemented in order to promote ideas, work and character of young female politicians from social-democratic parties and to present their proposals for resolving the major environmental problems of organized waste disposal.

At the roundtable, which was held on April 18th 2012 in Novi Sad School of Journalism, participated candidates for local, provincial and central government and the parliamentary elections that were on the lists of social democratic Parties (DS, LSV, SDU, PLC, SDP) as well as the LDP and URS. At this meeting the young female politicians presented their solutions for the major environmental problems in Serbia. Participants were specifically requested from the municipalities in which the problems of waste disposal are severe. These municipalities are the City of Belgrade, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Pancevo, Sremska Mitrovica and Vrbas. For each of the problems that were discussed at the roundtable, several solutions were presented.

This roundtable was also the occasion for a creation of 15 minutes documentary film, aimed to raise public awareness on environmental issues and on the importance of women’s political activism.  Duringthe election campaign, all parties are addressing women, but only a few voters are aware of the importance of women’s role in politics. Our intention was to, by following the activism of female politicians, make politician itself known to the general public. That is why we have put the figures of women who are on the electoral lists in the focus of our film.

In addition to the project, a debate competition was organized. Media students at Faculty of Philosohpy in Novi Sad made debate teams and their asignment was to prepare arguments FOR and AGAINTS the topic “Female politicans can solve the problem of waste better than male politicans”. The competition was recorded and the parts of the debate became part of the documentary.

Project coordinator from NSSJ: Marina Grnja, marina@novinarska-skola.org.rs

Đurić: Titlovati emisije... Monitoring predizborne kampanje...