search icon Arhiva

Monitoring predizborne kampanje (2016)

Period realizacije: mart – jun 2016.
Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Koordinatorka: Marina Kovačev

U okviru izbora, koji su u Srbiji ove godine održani na svim nivoima vlasti, bilo je neophodno obratiti pažnju na medije koji su nosioci predizbornog procesa uz partije, jer je svaka kampanja koju partije pripremaju, javna, i u najvećoj meri, upravo medijska. Odnosom medija prema učesnicima u kampanji, mediji u Srbiji treba da odgovore na pitanja: šta je interes građana u Vojvodini i Srbiji, kakve to važne političke informacije i saznanja oni treba da steknu tokom perioda kampanje, koja bi im omogućila racionalni izbor između pretendenata za najbolje vršioce vlasti. Mediji treba da na osnovu svoje ciljane publike odluče i kome će dati prednost u izveštavanju, lokalnim, pokrajinskim ili republičkim izborima, da li će obratiti pažnju na rodnu perspektivu i nacionalne zajednice i kakav će biti odnos između tradicionalnih i novih medija.

Cilj projekta „Monitoring medija u Srbiji za vreme predizborne kampanje 2016.“ jeste da se utvrdi u kojoj meri se tokom predizborne kampanje zadovoljavaju posebni programski standardi ustanovljeni za pružaoce medijskih usluga (javni servisi i komercijalni mediji), poštuju principi nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih interesa i različitih subjekata, mediji zalažu za slobodu i pluralizam izražavanja javnog mišljenja, izražavanje kulturnog identiteta manjinskih etničkih zajednica, uz dodatan akcenat na momenat rodne ravnopravnosti, kao i emitovanje sadržaja o delovanju udruženja građana i nevladinih organizacija, kao i korišćenje i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških standarda u proizvodnji i emitovanju programa.

Monitoringom je obuhvaćeno 107 medija, koji su praćeni u periodu od 30 dana tokom predizborne kampanje. Korpus istraživanja čine programi javnih servisa, nacionalnih komercijalnih televizija, nacionalne štampe i lokalnih medija na srpskom, mađarskom i albanskom jeziku u 17 gradova Srbije. Novosadska novinarska škola je, u saradnji sa organizacijama: Centar za podršku ženama – Kikinda, Zaječarska inicijativa, Generator – Vranje, Odbor za ljudska prava – Bujanovac, Edukacioni centar – Leskovac, Alternativni centar za devojke – Kruševac, Centar za humanističke studije – Niš i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, rukovodila timom od 50 istraživača koji su monitoring sprovodili po jedinstvenoj metodologiji analize medijskog diskursa. Rezultati monitoringa predstavljani su na javnim prezentacijama, dok je objavljivanje publikacije planirano za kraj 2016. godine.

Savet za štampu... Kovčežić – pripovetke...