search icon Arhiva

Novosadska novinarska škola odabrana da učestvuje u programu „Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice“The Novi Sad School of Journalism selected to participate in the U.S. Department of State sponsored Professional Fellows EMPOWER Program

Novosadska novinarska skola ucestvuje u programu _Jacanje partnerstva za inkluzivne zajednice_Novosadska novinarska škola i organizacija Centar živeti uspravno, odabrani su da učestvuju u programu Državnog biroa za obrazovanje i kulturu SAD „Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice“ koji realizuje „Mobiliti internašnl USA“ (MIUSA). Ovaj program dvosmerne profesionalne razmene ima cilj da ojača kapacitete organizacija učesnica za promovisanje inkluzivnih zajednica i unapređivanje prava osoba sa invaliditetom širom sveta.

Novosadska novinarska škola i Centar živeti uspravno su u ovom programu partneri sa Katedrom za masovne komunikacije i komunikacione studije sa Tovson univerziteta iz SAD. Oni će zajednički kreirati i implementirati projekte usmerene na upotrebu tradicionalnih i socijalnih medija kao sredstava promovisanja prava i inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji.

U avgustu će, u prvom krugu razmene, u Srbiju doputovati Ronda Grenhau, direktorka Hausman centra za odrasle osobe sa autizmom na Tovson univerzitetu. Cilj ove posete je upoznavanje sa položajem osoba sa invaliditetom u Srbiji i razvijanje saradnje sa partnerskim organizacijama.

Po jedan predstvanik Novosadske novinarske škole i Centra živeti uspravno će od 19. do 29. oktobra 2013. boraviti na Tovson univerzitetu gde će imati priliku da iskuse na koji se način rešavaju problemi u ovoj oblasti u Sjedinjenim Državama. Deo ove razmene biće posvećene interaktivnoj obuci o tome kako se uspešno kreiraju i šire medijske poruke koje se tiču prava osoba sa invaliditetom. Naglasak će biti na upotrebi socijalnih medija u zagovaranju inkluzije osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života i rada.

Novosadska novinarska škola i Centar živeti uspravno su dve od ukupno 40 odabranih međunarodnih organizacija i institucija iz 20 zemalja sveta koje učestvuju u programu „Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice“. Projekti koji će se implementirati u toku ovog programa pokrivaju oblasti inkluzivnog obrazovanja, samostalnog života, prava na zdravstvenu zaštitu i reproduktivna prava, oblast zakonodavstva, pravne pomoći, sporta i rekreacije, pristupačnosti javnih službi i zagovaranja za prava višestruko marginalizovanih grupa osoba sa invaliditemom kao što su mladi, žene i pripadnici manjiskih zajednica.

Krajem jesenjeg dela programa svi učesnici će se okupiti u Vašingtonu na trodnevnoj konferenciji koja će se od 31. oktobra do 2. novembra organizovati na Galodet univerzitetu gde će imati imati priliku da se upoznaju se sa primerima dobre prakse koje će im predstaviti lideri na ovom polju, kao i sa projektima koji će biti realizovani u toku trajanja programa.Novosadska novinarska skola ucestvuje u programu _Jacanje partnerstva za inkluzivne zajednice_The Novi Sad Journalism School and Centre Living Upright have been selected to participate in the U.S. Department of State sponsored Professional Fellows EMPOWER Program, administered by Mobility International USA (MIUSA). This two-way international exchange program aims to expand the capacity of organizations in the U.S. and abroad to promote inclusive communities and advance the rights of persons with disabilities around the world.

The Novi Sad School of Journalism and Center Living Upright have partnered with Towson University’s Department of Mass Communication and Communication Studies in the United States to implement a long-term project on the use of traditional and social media platforms as tools to advance the rights of persons with disabilities in Serbia.

In August 2013, Towson University will send Rhonda Greenhaw, Director of the Hussman Center for Adults with Autism at Towson University, to Serbia for a preliminary exchange visit to gain an understanding of disability access and inclusion in Serbian communities, as well as to lay the foundation for a collaborative project and effective international relationship.

One representative from The Novi Sad School of Journalism and Center Living Upright will then be hosted by Towson University October 19-29, 2013, where they will work alongside American counterparts to gain first-hand experience on how issues in their field are addressed in the United States.  Part of this exchange will include interactive trainings on ways to create and disseminate effective media messages surrounding disability rights. Emphasis will be placed on the use of social media to advocate for the inclusion of individuals with disabilities in all sectors of society.

The Novi Sad School of Journalism and Center Living Upright are two of 40 international organizations and institutions from 20 different countries that have been competitively selected to participate in the Professional Fellows EMPOWER Program. Collectively, projects range from inclusive education, independent living, healthcare and reproductive rights, law and policy, legal aid, recreation and sports, access to public services, and advocacy for youth, women, and minority disability groups. Learn more about the 20 projects and teams here.

At the conclusion of the fall 2013 Program, all overseas participants and their U.S. hosts will gather in Washington, D.C., for a three day conference at Gallaudet University, Oct. 31- Nov.2. Participant will have the opportunity to network with other leaders in their field, and share plans for long-term projects that will be implemented upon their return home.

Ladies Diary of... Mediji i manjine...