search icon Arhiva

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014Elections for National councils of National minorities 2014

Novosadska novinarska škola realizuje projekat „Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014.” Cilj monitoringa jeste da se sprovede obimna i detaljana analiza medijskog izveštavanja u periodu koji prethodi izborima kao i na sam dan izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina kako bi se utvrdilo koliko i kako mediji doprinose informisanju i afirmaciji nacionalnih manjina za izlazak na izbore. Analizira se kako mediji izveštavaju o izborima za nacionalne savete tokom predizborne kampanje, kao i karakteristike medijskog tretmana predstavnika nacionalnih manjina na osnovu kvantitativne i kvalitativne analize medijskog izveštavanja u izbornoj kampanji.

Predmet medijskog monitoringa biće odabrani štampani i elektronski mediji u Srbiji na jezicima nacionalnih manjina i na srpskom jeziku. U periodu od 01. do 26. oktobra (period predizborne kampanje i na sam dan izbora) posmatraće će se informativne emisije u elektronskim medijima i štampana izdanja na jezicima nacionalnih manjina.

Rezultati monitoringa biće objavljeni u elektronskoj publikaciji koja će biti dostupna prestavnicima državne i pokrajinske administracije, nacionalnim savetima, zavodima za kulturu nacionalnih manjina, političkim partijama, medijima, organizacijama koje se zalažu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i široj javnosti.

Biće organizovana i dva javna predstavljanja rezultata monitoringa i publikacije u Beogradu i Novom Sadu na koje će biti pozvani predstavnici svih relevantnih institucija, saveta nacionalnih manjina kao i medija.

Projekat je podržala Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)

Period realizacije: oktobar – decembar 2014. godine (3 meseca)
Koordinatorka projekta: Jelena Jovović jelena@novinarska-skola.org.rsNovi Sad School of Journalism is implementing the project „Elections for National Councils of National Minorities 2014“ with the general objective to perform general and comprehensive analysis of the media coverage of pre-election and election activities during the elections for national councils of national minorities in order to determine quantity and quality of media contribution to information and improving of voter participation rate in the elections for the national councils, as well as manner of reporting on the elections for the councils during the election campaign, as well as the characteristics of media treatment when it comes to the representatives of national minorities, on the basis of quantitative and qualitative analysis of media reporting in the election campaign.

The subject of media monitoring are selected print and electronic media in Serbia in minority and languages as well in Serbian language. From October 1st to October 26th 2014 (which is the period of (pre)election campaign and the day of the elections) informative and news programs in electronic media and print editions in minority languages and in Serbian language will be observed.

The results of the monitoring of the media will be published as an on-line edition which will be available for representatives of state and provincial administration, national councils, and institutes of culture of national minorities, political parties, media, NGOS advocating minority and human rights and for the general public.

Two public presentations of the results of the monitoring and publication, in Belgrade and in Novi Sad will be organized, which will be attended by the representatives of all relevant institutions, councils of national minorities and the media.

Project supported by the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).

Implementation period: October – December 2014 (3 months)

Project coordinator Jelena Jovović jelena@novinarska-skola.org.rs

Generalna skupština SEENPM... Poslednji pozdrav Janu...