search icon Arhiva

Konferencije „Karika koja nedostaje – saradnja medija i organizacija civilnog društva“

Konferencija o saradnji medija i organizacija civilnog društva održana je 12. juna u Prištini. Učesnici su dolazili iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske i imali su cilj da pronađu „kariku koja nedostaje“, odnosno da kroz diskusije i rad u grupama pokušaju da pronađu uzroke loše ili nezadovoljavajuće saradnje medija i organizacija civilnog društva.

Organizator ove konferencije bio je TACSO (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) čiji su predstavnici naveli da će preporuke i zaključke sa Konferencije proslediti donosiocima odluka u Briselu, te će one biti uvrštene u politike i strategije koje se odnose na saradnju ova dva sektora.

Novosadska novinarska škola učestvovala je u radu grupe koja se bavila strateškim usmerenjem poboljšanja saradnje CSO i medija.

Ladies diary of... Medijska promocija studija...