search icon Arhiva

Promene u Ministarstvu kulture i informisanja

Za­kon o elek­tron­skim me­di­ji­ma i o jav­nim ser­vi­si­ma tre­nut­no je je­dan od va­žni­jih, ka­ko za me­dij­sku sce­nu Sr­bi­je, ta­ko i za evro­in­te­gra­ci­je. Ima­ju­ći u vi­du da je si­tu­a­ci­ja u mediji­ma jed­na od pr­vih te­ma o ko­joj će Sr­bi­ja mo­ra­ti da pod­no­si iz­ve­štaj Evrop­skoj uniji, ja­sno je da se na tim za­kon­skim re­še­nji­ma sve ubr­za­ni­je ra­di.

U Mi­ni­star­stvu kul­tu­re i in­for­mi­sanja tu dužnost oba­vljao je do­sa­dašnjii za­me­nik mi­ni­stra i dr­žav­ni se­kre­tar Dra­gan Ko­la­re­vić, bez vid­nog na­pret­ka. Po re­kon­struk­ci­ji Vla­de Sr­bi­je, no­vi mi­ni­star Ivan Ta­so­vac na­ja­vio je, osim pro­me­ne kul­tur­ne po­li­ti­ke, i ubr­zan rad na me­dij­skim za­ko­ni­ma. Ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je sme­nio je Ko­la­re­vića, ko­ji će u srp­skoj jav­no­sti osta­ti upam­ćen kao kre­a­tor li­ste “an­ti­srp­skih” umet­ni­ka  i po­zi­va na “kul­tur­ni usta­nak”. On je smenjen s obra­zlo­ženjem da ni­je obez­be­dio tran­spa­rent­nost u ra­du na me­dij­skim za­ko­ni­ma i jer je kriv za kašnjenje tog pro­ce­sa.

Po­je­di­ni me­di­ji su juče ob­ja­vi­li vest po ko­joj će Ta­so­vac na Ko­la­re­viće­vo me­sto predložiti pred­sed­ni­ka Aso­ci­ja­ci­je ne­za­vi­snih elek­tron­skih me­di­ja Sašu Mir­ko­vića, na­kon što Vla­da Sr­bi­je i zva­nič­no s funk­ci­je raz­reši nje­go­vog pret­hod­ni­ka. Mir­ko­vićev za­da­tak tre­ba­lo bi da bu­de za­vrše­tak za­ko­na o elek­tron­skim me­di­ji­ma i o javnim me­dij­skim ser­vi­si­ma, kao i da se po­sve­ti ubr­za­vanju pro­ce­sa di­gi­ta­li­za­ci­je televizi­je. Osim što je pred­sed­nik ANEM-a, Mir­ko­vić je i di­rek­tor Pred­u­zeća za me­nadžment i konsal­ting “B-92 trust” DOO, ko­je po­se­du­je 11,35 od­sto ak­ci­ja Te­le­vi­zi­je B-92, kao i direk­tor za spolj­ne ko­mu­ni­ka­ci­je te TV-sta­ni­ce. Je­dan je od osni­vača Ra­di­ja B-92, ko­ji je počeo rad 1989. go­di­ne, a do 2003. go­di­ne ra­dio je i kao mu­zič­ki ured­nik, di­rek­tor progra­ma i ge­ne­ral­ni me­nadžer Ra­dio-te­le­vi­zi­je B-92. Bio je ta­kođe i po­sma­trač u rad­noj gru­pi za iz­ra­du me­dij­skih za­ko­na, ko­ja je funkcionisala do ju­na ove go­di­ne, a ko­joj je nače­lu bio upra­vo Ko­la­re­vić.

Izvor: Dnevnik

Kultura kroz oko... Imamo pravo da...