search icon Arhiva

Izdavaštvo

Izdavaštvo Novosadske novinarske škole čine tri edicije:

– „Medijske reference“
– „Medijska sfera“
– „Entelehija“

U okviru edicije „Medijske reference“ izdaju se užbenici, vodiči i praktikumi za novinare, studente novinarstva, za prosvetne radnike i edukatore.

Pod edicijom „Medijska sfera“ objavljuju se rezultati medijskih istraživanja i monitoringa medija, kao i smernice za bolju praksu.

Edicija „Entelehija“ je osnovana kako bi se podržali mladi istraživači da objave svoje diplomske, master i doktorske radove.

Sve publikacije NNŠ-a izdate u okviru sve tri edicije mogu se čitati i preuzeti u nastavku.

thumbnail

Izbori na mrežama 2022

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring objava na društvenim mrežama političara, stranaka i koalicija tokom predizborne kampanje za parlamentarne i predsedničke izbore 2022. godine, u periodu od 1. marta do 1. aprila. Cilj ovog istraživanja bilo je sagledavanje političke komunikacije u onlajn ambijentu u kom…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Predlog praktične politike: Edukacija prosvetnih radnika za implementaciju medijske i informacione pismenosti u obrazovni sistem

Kada se govori o edukaciji prosvetnih radnika, odnosno njihovoj kompetentnosti za realizaciju ove vrste programa, i dalje ne postoji jasna svest na nivou sistema koji su dometi ovog izazova niti jasno identifikovana inicijativa kojom bi se ovaj problem ublažio, a u krajnjoj instanci i potpuno…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Postojeće metode sprovođenja medijske i informacione pismenosti u obrazovanju

Istraživanjem postojećih metoda sprovođenja medijske i informacione pismenosti (MIP) u obrazovanju, čiji su rezultati objavljeni u ovoj publikaciji, dat je pregled aktivnosti koje su do sada urađene u vezi sa MIP u obrazovanju, a sami prosvetni radnici pozvani su da prenesu svoje iskustvo i iznesu…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Narativi mržnje u novim medijima u Srbiji

Razvoj interneta pružio je nove mogućnosti za slobodu govora kao jednu od osnovnih demokratskih vrednosti. Istovremeno je otvorio i prostor za širenje govora mržnje, dezinformacija i propagande. U ovom  istraživanju cilj nam je bio da utvrdimo koji su to osnovni obrasci i primeri narativa mržnje u…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Zvoni za medijsku pismenost

Medijska i informaciona pismenost predstavlja jednu od osnovnih kompetencija građana današnjeg društva. U procesu medijskog opismenjavanja posebna pažnja se obraća na razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, odnosno sposobnosti presretanja informacija dobijenih iz medija ključnim pitanjima, kojima bi se ustanovilo koji je smisao, namera i efekat informacije…

Preuzmi Pročitaj više